Wie zijn wij?

Wie zijn wij? Wij zijn de Parochiële Caritas Instelling Amersfoort, een vrijwilligersorganisatie en zelfstandig onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. In formeel-juridische zin zijn wij een publieke kerkelijke rechtspersoon, verbonden aan de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Wij hebben als doel de beoefening en bevordering van Caritas, liefdadigheid. Dit is concrete hulp en steun bieden aan mensen  in materiële en/of geestelijke nood. Wij beheren het vermogen en zorgen voor het verwerven van middelen en voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Caritas. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de bestaande diaconale werkgroepen in Amersfoort. Onze samenwerkingspartners zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, PGA, de werkgroep kerk en samenleving van de Amersfoortse Raad van kerken, Pact Samsam en de gemeente Amersfoort. Wij voeren ons beleid in goede samenspraak met het bestuur van de parochie.

Onze missie is: Inzetten voor sociale rechtvaardigheid. Vanuit Christelijke overtuiging geven wij gestalte geven aan de opdracht van de Katholieke Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Wij hebben een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die maximaal voor 2 periodes van 4 jaar door de bisschop worden benoemd. In 2020 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter:                                        Tom Paffen                          voorzitter@caritasamersfoort.nl 

Vice-voorzitter                                 Marga van Ede                     pci.marga@gmail.com

Secretaris:                                        Jaap Bosman                       secretaris@caritasamersfoort.nl

Penningmeester:                            Juliëtte van den Heuvel      penningmeester@caritasamersfoort.nl

Vacature

 

Onze jaarlijkse financiële mogelijkheden: Het bestuur heeft als opdracht het opgebouwde kapitaal in stand te houden en met de revenuen goede werken te verrichten. Jaarlijks besteden wij globaal op de volgende wijze de beschikbare middelen:

  • 50.000 euro voor individuele armoedebestrijding en concrete noodhulp
  • 40.000 euro voor ondersteuning van de sociale banken en instellingen als Schuldhulpmaatje
  • 40.000 euro voor instandhouding van de Caritas in het bisdom Utrecht , de DKCI voor het caritaswerk op landelijk niveau
  • 25.000 euro voor instandhouding inloophuizen en straatpastoraat
  • 3.000 euro voor administratieve zaken als instandhouding website, vrijwilligers en bestuurskosten

Jaarplannen en jaarverslagen Wij werken in onze organisatie met beleidsplannen. In dat plan beschrijven we uitgebreid wat onze doelen voor de komende tijd zijn. In het beleidsplan “Niemand uitgesloten” staan onze plannen voor de periode 2016 tot 2021. Elk jaar maken we een jaarplan. Het plan voor het huidige kalenderjaar staat op onze website. Natuurlijk blikken we jaarlijks terug en doen wij verslag van onze activiteiten. Het laatste jaarverslag kunt u downloaden.  Met onze plannen en de jaarverslagen proberen we een transparante vrijwilligersorganisatie te zijn. Uw reactie op ons werk horen wij graag van u.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]