Privacy reglement Caritas Amersfoort

Vooraf: Indien u op deze pagina bent gekomen via het aanvraagformulier, sluit dit venster dan af om terug te keren naar uw aanvraag.

Algemene bepalingen

 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, in dit geval de hulpzoekende;
 2. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 3. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 4. PCI bestuur: door het bisdom benoemde caritasbestuur van OLV van Amersfoort
 5. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In dit geval is iedere PCI werkgroep verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door zijn organisatie.
 6. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. In dit geval de hulpzoekende;
 7. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 8. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat van hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 9. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 10. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens

 

Toepasselijkheid Reglement

 1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens, en dit reglement, zijn van toepassing op: – de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede: – de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens door Het PCI bestuur

 1. Het PCI bestuur verwerkt de Persoonsgegevens van iedere hulpzoekende in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze;
 2. Onder persoonsgegevens vallen onder meer: naam, e-mailadres, adres, woonplaats en telefoonnummer, alsmede informatie over de gezinssamenstelling, inkomensgegevens, gegevens over schulden, en het aantal verrichte huisbezoeken.
 3. Het verwerken van persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, raadplegen en doorzenden aan andere organisaties, heeft tot doel om de hulpzoekende op een goede en efficiënte manier te kunnen laten bijstaan in diens hulpvraag door de betreffen de organisatie. De doelen van deze verwerking zijn: – een efficiënte hulpverlening aan de hulpzoekende door Het PCI bestuur die het meest passend is bij de hulpvraag; – misbruik van hulpaanvragen te signaleren.
 4. Het PCI bestuur verwerkt de persoonsgegevens slechts indien: – De hulpzoekende voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; en/of – De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Het PCI bestuur is onderworpen. Indien de hulpzoekende minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de hulpzoekende een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de hulpzoekende die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. Een toestemming kan door de hulpzoekende of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
 5. Het PCI bestuur verwerkt de persoonsgegevens slechts voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 6. Het PCI bestuur verwerkt geen nummers die ter identificatie van een persoon bij wet zijn voorgeschreven, zoals Burger Service Nummers (voorheen: Sofinummer) en onderwijsnummer.
 7. Het PCI bestuur treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
 8. Een ieder die handelt onder het gezag van een van Het PCI bestuur verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van Het PCI bestuur, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 9. De persoonsgegevens van hulpzoekenden worden niet anders dan door of onder het gezag van het PCI bestuur verwerkt.

Bewaren, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens door een PCI bestuur

 1. Het PCI bestuur bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. (Na afhandeling van de aanvraag)
 2. Wanneer het bewaren van bepaalde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze door Het PCI bestuur zo spoedig mogelijk verwijderd.
 3. De hulpzoekende heeft het recht om zich vrijelijk tot het PCI bestuur te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Het PCI bestuur deelt de hulpzoekende dan schriftelijk en binnen 4 weken mee, of zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Het PCI bestuur gaat op verzoek van de hulpzoekende over tot aanvulling, verbetering, afscherming of verwijdering van diens persoonsgegevens.
 5. De hulpzoekende kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 6. Verwijdering van persoonsgegevens houdt vernietiging ervan in, althans een zodanige bewerking dat de desbetreffende persoonsgegevens niet langer herleidbaar zijn tot de hulpzoekende op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Bijzondere persoonsgegevens

 1. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende iemands lidmaatschap van een vakvereniging.
 2. Bijzondere persoonsgegevens worden zo min mogelijk, en in beginsel niet verwerkt. Indien bijzondere persoonsgegevens wel dienen te worden verwerkt voor het verlenen van passende hulp aan de hulpzoekende, worden deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat voor de verwerking van deze persoonsgegevens de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige schriftelijke toestemming nodig is van de hulpzoekende. Deze toestemming is niet reeds gegeven bij het invullen en ondertekenen van het intakeformulier.

Beveiligingsmaatregelen

 1. Het PCI bestuur legt passende en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Geheimhouding

 1. Iedere PCI bestuurder en lid van de lokale caritaswerkgroep verplicht zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden (niet-PCI bestuur)

 1. Persoonsgegevens van hulpzoekenden worden niet aan derden verstrekt. Hiervan kan een PCI bestuur afwijken, indien Het PCI bestuur toestemming heeft van de hulpzoekende om zijn/haar persoonsgegevens aan een bepaalde derde te verstrekken, en/of voor zover dit noodzakelijk is in het belang van: a. de veiligheid van de staat; b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen; d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of e. de bescherming van de hulpzoekende of van de rechten en vrijheden van anderen.

Informatieplicht

 1. Indien een PCI bestuur persoonsgegevens verkrijgt van een hulpzoekende, informeert Het PCI bestuur vóór het moment van de verkrijging de hulpzoekende over zijn identiteit, de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens, alsmede op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Melding

 1. De verwerking van persoonsgegevens in een bestand hoeft niet te worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens indien deze gegevensverwerking niet geautomatiseerd is (oftewel: handmatig), en a. geen persoonsnummers worden verzameld, en  b. Het PCI bestuur niet gericht informatie zal verzamelen zonder de hulpzoekende daarvan op de hoogte te stellen, en c. Het PCI bestuur niet voornemens is behoeve van derden of andere organisaties strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken.  Indien wel aan een of meer van de voorwaarden a t/m c is voldaan, is een voorafgaand onderzoek door het College Bescherming Persoonsgegevens vereist en dient deze gegevensverwerking bovendien te worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die voor de verwezenlijking van een doeleinde bestemd is, dient te worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wijziging

 1. Ieder PCI bestuur behoudt zich het recht voor om dit Reglement te wijzigen. Wijzigingen van of aanvullingen op dit Reglement worden op de website van het PCI bestuur gepubliceerd of anderszins ter kennis gesteld van hulpzoekenden.